Aansprakelijkheid franchisegever bij foute prognoses

Aansprakelijkheid franchisegever bij foute prognoses

Bij de bespreking van de Nederlandse Franchise Code vorig jaar merkte ik op dat franchisegevers en franchisenemers steeds vaker geschillen aan de rechter voorleggen. Daardoor is er een grote hoeveelheid aan rechterlijke uitspraken over franchise. Hieraan kan een baanbrekend arrest (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:311) van de Hoge Raad van 24 februari jl. worden toegevoegd. Met dit arrest in de hand kunnen franchisenemers franchisegevers die foute winst- en omzetprognoses afgeven met meer kans op succes aansprakelijk stellen.

Geldend recht

Sinds een arrest van de Hoge Raad uit 2002 gold de regel dat de franchisegever die een rapport over de te verwachten omzet en winst aan zijn wederpartij verschaft, onder omstandigheden onrechtmatig handelt, indien hij/zij weet dat dit rapport fouten bevat en hij/zij de franchisenemer niet op deze fouten wijst.

Deze regel werd sindsdien door alle rechters gehanteerd om te bepalen of de franchisegever aansprakelijk is, zowel ingeval ingeschakelde adviseurs het rapport hadden opgesteld, als ingeval de franchisegevers zelf de cijfers hadden verstrekt. In het tweede geval moet de franchisenemer aantonen dat de franchisegever wist dat het rapport fout was. Met het arrest van 24 februari jl. komt hieraan een eind.

Arrest

In het arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat – als een franchisegever zelf of een persoon voor wie hij/zij aansprakelijk is het onderzoek uitvoert en de resultaten daarvan aan zijn wederpartij verstrekt – ook sprake kan zijn van onzorgvuldig handelen zonder dat de franchisegever (of de persoon voor wie hij aansprakelijk is) weet dat het rapport fouten bevat, en wel indien onzorgvuldigheid van de franchisegever (of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is) heeft geleid tot fouten in het rapport. Met andere woorden, om als franchisegever aansprakelijk te zijn is niet noodzakelijk dat hij/zij wist dat de prognose, die hij/zij zelf heeft opgesteld, fouten bevatte.

Gevolgen

Franchisegevers kunnen in het vervolg dus eenvoudiger aansprakelijk worden gehouden voor een fout in de verstrekte omzet- en winstcijfers. Daarom is het voor franchisegevers verstandig de prognoses niet meer zelf op te stellen, maar te laten opstellen door externe derden/adviseurs. Zo kan eventuele aansprakelijkheid buiten de deur te worden gehouden.

Door Hans Hommel