Civielrechtelijk bestuursverbod

Civielrechtelijk bestuursverbod

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ‘Wet civielrechtelijk bestuursverbod’ in behandeling. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ en beoogt faillissementsfraude effectief te bestrijden. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli 2015 inwerking treedt.

De rechtbank kan – op vordering van de curator of op verzoek van het Openbaar Ministerie – een bestuursverbod opleggen aan een malafide (oud) bestuurder van een N.V., B.V., vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.

Een dergelijk verbod kan worden opgelegd indien de bestuurder een bijzonder verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van feiten die tijdens of niet langer dan drie jaar voor faillissementsdatum hebben plaatsgevonden.

Het bestuursverbod kan worden opgelegd, indien (a) door de rechter onherroepelijk is geoordeeld dat wanbeleid van de bestuurder tot het faillissement heeft geleid, (b) de bestuurder doelbewust schuldeisers heeft benadeeld door het wegsluizen van vermogen, (c) de bestuurder jegens de curator in ernstige mate tekort is geschoten in zijn wettelijke informatie- of medewerkingverplichtingen, (d) de bestuurder tenminste twee maal eerder bij een faillissementen is betrokken (geweest) en (e) indien aan de rechtspersoon of de bestuurder een vergrijpboete als bedoeld in de Algemene wet rijksbelastingen is opgelegd.

Doet zich een van voornoemde gevallen voor, dan kan de rechter voor de duur van maximaal vijf jaar een bestuursverbod opleggen. Gedurende de verbodsduur kan de bestuurder van geen enkele rechtspersoon bestuurder zijn.

Op het moment dat de beslissing van de rechter onherroepelijk is, wordt het opgelegde bestuursverbod van kracht. Het verbod wordt vervolgens vermeld in het register van de Kamer van Koophandel. Tevens kan de rechter de bestuurder op verzoek van het Openbaar Ministerie of op verzoek van de curator schorsen. De schorsing wordt eveneens opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel.