Wet “Tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen”

Wet “Tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen”

Op 1 juli a.s. treedt in werking de wet “Tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen”. Deze wet verbiedt grote ondernemingen betalingstermijnen te hanteren van meer dan 60 dagen in relatie tot MKB-bedrijven en zzp-ers.

Voor Business to Business-deals geldt sinds 2013 al een wettelijk vastgelegde betalingstermijn. De wet bepaalt dat een factuur binnen 30 dagen na ontvangst moet zijn betaald. Deze wettelijke termijn is niet van dwingende aard en geldt slechts als tussen ondernemingen geen betalingstermijn is overeengekomen. Er mag dus van worden afgeweken. Het staat partijen vrij een langere of kortere termijn af te spreken. De eventueel langere termijn maximeert de wet op 60 dagen. Dit maximum mag alleen worden overschreden indien – kort gezegd – de overschrijding van de 60 dagen voor geen van de contractspartijen nadelig is.

Per 1 juli a.s. wordt – met de invoering van de wet “Tegengaan onredelijk lange betalingstermijnen” – de mogelijkheid tot overschrijding van de betalingstermijn van 60 dagen verder ingeperkt. Deze nieuwe wet geldt voor de relatie tussen grootbedrijven in hun hoedanigheid van afnemers en MKB-bedrijven en zzp-ers in hun hoedanigheid van leveranciers. De wet bepaalt dat in dergelijke gevallen nietig is een contractsbepaling met erin opgenomen een betaaltermijn langer dan 60 dagen. De betaaltermijn valt dan automatisch terug tot 30 dagen. Zodra de schuldenaar de factuur dan niet binnen 30 dagen voldoet, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode dat de termijn van 30 dagen is overschreden.

Het aanzwengelen van een discussie over de betalingstermijn met afnemers is zinvol op het moment dat een nieuw contract wordt gesloten. Bij bestaande contracten is het slechts zinvol indien een termijn langer dan 60 dagen is overeengekomen. De invoering van voornoemde wet per 1 juli 2017 vormt op zichzelf een goed moment en een goede aanleiding om de discussie aan te gaan. De nieuwe wettelijke regeling zal een jaar na het tijdstip van het in werking treden ervan van toepassing zijn op overeenkomsten die op dat tijdstip al bestaan.

Door Hans Hommel