Zijn uw algemene voorwaarden ‘Euro-proof’?

Zijn uw algemene voorwaarden ‘Euro-proof’?

Boetebedingen, bedingen die de aansprakelijkheid beperken, annuleringsbedingen en dergelijke, zijn bepalingen die men uit commercieel oogpunt liever ‘wegstopt’ in algemene voorwaarden. De Europese Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten lijkt echter roet in het eten te gooien.
Deze Richtlijn geldt voor overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten. De Richtlijn beschouwt een beding waarover niet afzonderlijk is onderhandeld als oneerlijk, indien het evenwicht tussen partijen ten nadele van de consument aanzienlijk wordt verstoord. Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest wanneer het van te voren is opgesteld, wat bij algemene voorwaarden altijd het geval is, en de consument dientengevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft kunnen hebben.

Inmiddels zijn er diverse uitspraken gewezen, waarbij het beroep van ondernemingen op een beding in hun algemene voorwaarden veelal sneuvelde, omdat het beding oneerlijk was in de zin van de Richtlijn. De les die uit al die uitspraken kan worden getrokken, is dat ongenuanceerde, eenzijdige en algemeen geformuleerde bedingen geheid sneuvelen.

Sluit u regelmatig contracten af met consumenten, dan verdient het aanbeveling uw algemene voorwaarden te laten controleren op hun ‘Richtlijnbestendigheid’ en, zo nodig, aan te laten passen.

Jurisprudentie:

Hoge Raad, 13 september 2013

Hof Amsterdam, 15 juli 2014

Hof Den Bosch, 26 november 2014

Hof Leeuwarden, 5 juli 2011

Rechtbank Midden-Nederland, 26 juni 2013